Levertermijnen van producten die niet op voorraad zijn kunnen momenteel iets langer zijn dan aangegeven omwille van COVID en vertragingen in alle Europese Havens

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1
Onder ‘Algemene Verkoopvoorwaarden’ wordt verstaan: onderstaande bepalingen.
1.2
Onder FUTUREPROOFED wordt verstaan FUTUREPROOFED PRODUCTS BVBA, zijnde de gebruiker van deze Voorwaarden.
1.3
Onder ‘aanbieding’ wordt verstaan: elk aanbod van FUTUREPROOFED om een overeenkomst met haar aan te gaan.
1.4
Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van FUTUREPROOFED.
1.5
Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: iedere acceptatie door FUTUREPROOFED van een bestelling.
1.6
Onder ‘goederen’ worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en FUTUREPROOFED betrekking hebben.
1.7
Onder ‘aflevering’ wordt verstaan: het door of namens FUTUREPROOFED feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.
1.8
Onder 'consument' wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden, door FUTUREPROOFED verkochte producten verwerft of gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij FUTUREPROOFED hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.
2.2
Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Aanbiedingen
3.1
Alle aanbiedingen van FUTUREPROOFED zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.
3.2
Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.
3.3
Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.

Bestellingen
3.4
U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.
3.5
FUTUREPROOFED accepteert geen bestellingen:
- van personen onder de 18 jaar;
- indien FUTUREPROOFED de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.
3.6
FUTUREPROOFED is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.
3.7
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien FUTUREPROOFED bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt FUTUREPROOFED dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Overeenkomst
3.8
Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door FUTUREPROOFED per e-mail is bevestigd.

Artikel 4. Prijzen en kosten

4.1
De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.
4.2
De prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.3
FUTUREPROOFED behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
4.4
De verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.

Artikel 5. Betaling

5.1
U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. FUTUREPROOFED behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.
5.2
Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u FUTUREPROOFED het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren.
5.3
Bij betaling per creditcard schrijft FUTUREPROOFED onmiddellijk het verschuldigde bedrag – uiteraard via een beveiligde procedure - van uw creditcard af.
5.4
De datum waarop uw betaling door FUTUREPROOFED wordt ontvangen, geldt als datum van betaling.
5.5
Facturen die niet worden betaald op de gestelde vervaldag, leveren van rechtswege en vanaf deze datum een verwijlrente op van 12% per jaar en dit zonder aanmaning. Tevens zal het verschuldigde bedrag van rechtswege worden verhoogd met 12% met een minimum van 500 € ingevolge conventioneel schadebeding, onverminderd alle kosten en zonder dat ingebrekestelling vereist is.
5.6
Indien u met betaling van een of meer reeds aan u geleverde bestelling(en) in verzuim bent, heeft FUTUREPROOFED het recht de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden en nieuwe bestellingen te weigeren, of om voorwaarden te verbinden aan nieuwe bestellingen.

Artikel 6. Levering

6.1
FUTUREPROOFED levert de gekochte producten zo snel mogelijk – en uiterlijk binnen 30 dagen - af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal FUTUREPROOFED u daarover binnen 30 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. FUTUREPROOFED heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
Een vertraging in een levering kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadeloosstelling.

Artikel 7. Eigendom goederen

7.1
FUTUREPROOFED houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan FUTUREPROOFED verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourzending

8.1
De consument heeft het recht aan FUTUREPROOFED mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Let op, dit geldt alleen voor ongebruikte en onbeschadigde goederen met origineel label in de originele verpakking. Bovendien dient de leveringsbon bijgevoegd te worden bij de retourzending. De consument kan niet afzien van een aankoop van producten die volgens zijn specificaties zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
Wij verzoeken u het pakket voldoende te frankeren. Indien wij een ongefrankeerde retourzending van u ontvangen, zullen wij onze kosten als gevolg daarvan bij u in rekening brengen. Indien mogelijk, houden wij dit bedrag in op een aan u te retourneren geldbedrag.
8.2
FUTUREPROOFED zal binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending een aankoopbon ter waarde van de teruggestuurde goederen zenden aan de consument.

Artikel 9. Onjuiste levering

9.1
U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit binnen een termijn van uiterlijk 48u na aflevering van de goederen gedetailleerd, gemotiveerd en gegrond per mail te melden bij de klantenservice van FUTUREPROOFED, samen met enkele foto's van de beschadiging of het probleem. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

Artikel 10. Diversen

10.1
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met FUTUREPROOFED in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsregel, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door FUTUREPROOFED vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2
FUTUREPROOFED behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
10.3
Op de overeenkomst zullen die Voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. U kunt deze voor of tijdens de bestelprocedure op de website afdrukken.
10.4
Alle cadeaubonnen aangekocht via Futureproofed blijven 1 jaar geldig

Artikel 11. Klachten / geschillen

11.1
Indien u niet tevreden bent over een product en/of dienst, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U bereikt ons via telefoon of e-mail. Wij zullen uiterlijk binnen 30 dagen op uw klacht reageren.
11.2
Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk en het Belgisch recht is van toepassing. De verkoper behoudt zich het recht voor om het even welk geschil voor gelijk welke andere rechtbank aanhangig te maken, die wettelijk bevoegd is.

Als Consument heeft u ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting. Voor meer informatie hierover: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.