Levertermijnen van producten die niet op voorraad zijn kunnen momenteel iets langer zijn dan aangegeven omwille van COVID en vertragingen in alle Europese Havens

Privacyverklaring

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING – FUTUREPROOFED

1. Van wie gaat deze Webwinkel uit?

De Webwinkel https://www.futureproofedshop.com/nl  (hierna: de “Webwinkel”) is een initiatief van:

Futureproofed Products BVBA
Minister Liebaertlaan (KOR) 1
8500 Kortrijk
België
BTW BE 0897.122.217

Naar Futureproofed wordt voor het verdere verloop van deze Verkoopsvoorwaarden verwezen als “FUTUREPROOFED”, “Wij” en “Ons”.

Contacteer onze klantendiensten voor al je privacy-gerelateerde vragen en opmerkingen:
E-mail: info@futureproofedshop.com
Tel.: 056 21 75 00

De klantendiensten zijn bereikbaar op werkdagen van 8u30 tot 17u.

2. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die de Webwinkel gebruikt (hierna de “Gebruiker”, “jij” en “jou”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.
We gebruiken en verwerken enkel jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Webwinkel op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die FUTUREPROOFED kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. FUTUREPROOFED behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.
 
3. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

3.1 Verwerkingsverantwoordelijke

FUTUREPROOFED is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

3.2 Verwerker(s)

FUTUREPROOFED is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.
FUTUREPROOFED doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

 • web development agency Baldwin
 • hosting bedrijf Combell
 • CRM Teamleader
 • externe betalingsdienstaanbieders Ingenico & Payzen


4. Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele  stappen genomen op zijn aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).


5. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

FUTUREPROOFED verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Directe identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
 • Contactgegevens (telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, straat, huisnr, bus, postcode, gemeente, land, btw-nummer);
 • Financiële en transactiegegevens : bedrag
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, click behaviour, cookies);
 • Persoonlijke eigenschappen (taal,  geboortedatum, nationaliteit).
 • Deze gegevens worden verzameld wanneer je je registreert op de Webwinkel en/of online een bestelling plaatst. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Webwinkel en de functionaliteiten van de Webwinkel.
 • Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal of een "winkelwagentje") en om eventuele fouten op de Webwinkel op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

 
6. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

FUTUREPROOFED verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze Webwinkel een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de Webwinkel en onze online dienstverlening. FUTUREPROOFED behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.
Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de Webwinkel en de daarbij horende diensten.


De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven.
 • Beheer van geschillen.
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen.
 • Gepersonaliseerde marketing, gepersonaliseerde reclame en profilering indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken.
 • De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan FUTUREPROOFED en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt FUTUREPROOFED zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.


7. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen FUTUREPROOFED. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.

8. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 6 vooropgestelde doelen na te steven.
Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

9. Wat zijn jouw rechten?

9.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 6.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

9.2 Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

9.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige persoonsgegevens kunnen verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn online account op de Webwinkel.
De gebruiker kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.
 
9.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.
 • Het verwijderen van persoonsgegevens heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid ervan; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.


9.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor FUTUREPROOFED om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

9.6 Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. FUTUREPROOFED zal ophouden jouw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij FUTUREPROOFED kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om je te verzetten.

9.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan FUTUREPROOFED verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

9.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing of profileringsdoeleinden.

10. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar FUTUREPROOFED, Minister Liebaertlaan (KOR) 1, 8500 Kortrijk, België of via e-mail aaan info@futureproofedshop.com. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.
 
11. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door FUTUREPROOFED, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).© 2018 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy verklaring en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.